Handlingsplan

2019-2023

vedtatt på årsmøtet 28.juni 2019,  for 2019-2020  &

framlegg til endret handlingsplan for 2021-2023, eget vedlegg

 

Handlingsplan for Musica Sacra 2019-2021 ble vedtatt på årsmøtet på Bildøy bibelskole 28.juni 2019.

 

Styret har pr.26/3-20 vedtatt å utsette 2020 kurset til 2021. Og pr.16/4-21 vedtok de videre å utsette 2021 kurset til 2022. Dette er de eneste endringene som er gjort i framlegget til handlingsplan nedenfor, som vil bli framlegg til vedtak på årsmøtet 1.juli 2022. Endringen har kommet som en direkte følge av Covid-19 pandemien i 2020-2022.

 

 

Musica Sacra vil   

arrangere og tilrettelegge for sommerkurs  01.07-05.07.2020

Solborg Folkehøgskole, Stavanger - NB! Kurset ble 26/3-20 flyttet til 2021.

arrangere og tilrettelegge for sommerkurs  30.06 -4.07.2021

Solborg Folkehøgskole, Stavanger- NB! Kurset ble 16/4-21 flyttet til 2022.

Med utsettelse, ble også sted flyttet ett år frem i tid.

*****

 

arrangere og tilrettelegge for sommerkurs  29.06-03.07.2022

Solborg Folkehøgskole, Stavanger

arrangere og tilrettelegge for sommerkurs  29.06-03.07.2022

Sund Folkehøgskole, Nord-Trøndelag

 

 

 • videreutvikle treårsplanen for drift av organisasjonen, med hovedvekt på sommerkurs  (jf. tid, sted, innhold m.m.)

 

 • opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Ung Kirkesang, Norges Kirkesangforbund og andre aktuelle aktører

 

 • jobbe med å finne Musica Sacras videre profil og tydeliggjøre den for medlemmer og aktuelle kursdeltakere.

 

 • arbeide aktivt med promotering og informasjon av Musica Sacras virksomhet

 

 • starte arbeid for å samle Musica Sacras historie på riksarkivet, og for å gjøre årsskrifter og annet materiale tilgjengelig digitalt.

 

 • bestille ny kirkemusikk, som eventuelt kan fremføres på sommerkurset, hvis økonomien tillater det-

 

 • gjenfremføre tidligere bestillingsverk når det ligger til rette for det

 

 • fremføre Bach-kantater  eller tilsvarende ved sommerkursene,

 

 • videreutvikle tilbudet til barn og ungdom som ønsker å lære å spille orgel og bli kjent med kirkemusikalsk aktivitet

 

 • arbeide for å tydeliggjøre kirkemusikken som trosopplæring

 

 • jobbe for å knytte større kontakt med kirkemusikkrekrutterende arbeid. Arbeide aktivt inn mot kirkemusikkstudenter.

 

 • arbeide aktivt med eventuelle høringsuttalelser, og oppfordre medlemmer og andre til å komme med innspill til høringsuttalelsene

 

 • invitere ulike aktører til debatt om kirkemusikalske spørsmål

 

 • arbeide for å følge opp kirkemøtets kulturvedtak

 

 • arbeide for på sikt å få studium/studiegrupper innen fagområdene gudstjeneste og liturgi, musikk og teologi til å legge studieuker sammen med sommerkurs

 

 • arbeide med rekruttering av nye medlemmer